Het 3e Oog 

Deze tekst rechtstreeks downloaden? klik HIER

 

29-02-2004

 

Breng mij terug naar het overzicht van  diverse teksten

 

 

Het zogenoemde Derde Oog is een katalysator die paranormale vermogens kan oproepen en het bewustzijn in nieuwe richtingen kan uitbreiden.

Een aantal wonderbaarlijke denkbeelden die we onder ogen moeten zien zijn;

-Dat de materiele wereld een illusie is.

- Dat tijd gemanipuleerd, vertraagd kan worden, zodat we in het ``Eeuwige Nu`` kunnen leven.

-Dat we een goddelijk ``Zelf`` hebben�een hogere natuur�de ware innerlijke essentie of ziel ``Die hebben we ons niet eens kunnen herinneren`` en die de onbeduidende problemen van

 onze persoonlijkheid negeert.

-Dat wij, ons lagere zelf, slapen, of hoogstens slechts gedeeltelijk bewust zijn.

-Dat we over vermogens beschikken die sluimerend in ons aanwezig zijn.

-Dat wat ons uiteindelijk wacht onsterfelijkheid en eeuwigheid is.

 

 

En er zijn er nog veel meer die even complex zijn.Er moet hard worden gewerkt om zelfs maar een vaag begrip te krijgen van wat deze denkbeelden betekenen.

Kennis en begrip van de hogere werelden zijn moeilijk te krijgen. De drie traditionele wegen naar zelfontplooiing zijn:

* Dienstbaarheid aan de mensheid.

* Concentratie

* Meditatie

 

Als we de oude wijsheid zorgvuldig bestuderen, vinden we overal verwijzingen naar het denkbeeldig karakter van de materiele wereld, en deze kan men niet terzijde schuiven.

Er wordt ons voorgehouden dat onze steden, onze huizen, onze meubels en zelfs onze dierbare bezittingen als broers en zusters, ouders of kinderen allemaal vormen van bedrog zijn.

Zelfs ons lichaam is een veranderlijke, steeds wisselende, onbestendige schaduw van de waarheid.

 

 

                                                                 ENERGIE

De stelling van Einstein E=MC2 komt uiteindelijk op neer dat materie en energie verwisselbaar zijn.

De eeuwenoude wijsheid heeft altijd gezegd dat alles energie en trilling is.

Materie is een zeer tijdelijk brandpunt van energie en dat geldt voor alle vormen.

Maar aan alle vormen ligt een energiepatroon op een hoger niveau ten grondslag dat voortdurend materie naar zich toetrekt. Dit is ware, permanente aard van een verschijnsel dat we het Noumen noemen.

De energie van geest en emoties is verwisselbaar met de vaste objecten. De geest van een zegende priester doordringt en wordt deel van het water dat hij zegent.

Kan men met de energie van de geest binnendringen in het vaste object?

Occultisten zeggen dat het mogelijk is. Dit is precies wat er gebeurt bij de verschijnselen van gedachteoverdracht of telepathie en van hypnose.

Men zegt dat alles een is�Leven verbindt alle materiele vormen en gebruikt de vorm, om zich uit te drukken. Het is de levensessentie, niet de vorm, die belangrijk is.(inzicht de Samadhi  van de yogy)

Occultisten zien alles altijd in termen van trilling, ook hun eigen lichaam, dat een klank heeft. Men zegt dat de klank van Zonnelogos AUM is.

In ons bevindt zich een noumenale vorm of ziel die zich uitdrukt in een waarneembaar lichaam, samengesteld uit de materie van de stoffelijke wereld�, dat in het geheel geen werkelijk bestaan heeft. Het is een leegheid en nietsheid zonder de energietransformator die de overschaduwende ziel is�en we houden van dat lichaam en van die materiele wereld die ons verstrikt�ons verleidt �ons omringt met een sluier van betovering en onze aandacht afleidt van ons ware wezen.  

 

 

 

 De Aura

De Aura, onze echte bescherming

De mens is, net zoals aarde, omgeven door een atmosfeer die de inwijdingstraditie de Aura noemt, en het is via de Aura dat hij communiceert met de krachtstromen die de ruimte doorkruisen. Deze stromen zijn lichtend of duister, heilzaam of noodlottig, en het is de Aura die, afhankelijk van haar zuiverheid en haar kracht, deze aantrekt of afstoot. Zelfs al is hij omgeven door slechte stromingen, degene die een krachtige en zuivere Aura heeft, is beschermd, want vooraleer zij hem treffen, raken zij zijn Aura die hen, net als de douane aan de grens niet binnenlaat.

Concentratieoefeningen op de kleuren van het prisma kunnen je helpen jou Aura te vormen, maar je zult pas echt resultaat boeken wanneer je deze oefeningen vergezeld laat gaan van het werken aan de deugden. Door de liefde verlevendig je haar, door de wijsheid verlicht je haar, door zelfbeheersing maak je haar sterker, door de zuiverheid maak je de Aura klaar en helder.

De Hemelse entiteiten zijn gevoelig voor de Aura van een heilige, van een spiritueel Meester, en van hoe ver ze deze ook waarnemen, zij snellen naar hem toe. Zelfs mensen zoeken toenadering tot hem, want zij voelen daar een aanwezigheid die hen verlicht, voedt, tot rust brengt en opbeurt.

Omraam: Mikhael Aivanhov

 

 

 

 

 

 

Bewustzijntoestanden

 

 

Aan de ene kant van het bewustzijn van de mens hebben we datgene waarbij alle zintuigen stilstaan�een onmetelijke miasma van illusie.

Aan de andere kant bevindt zich zijn brein, met behulp waarvan hij moet interpreteren wat de zintuigen hem vertellen. We weten vrijwel niets van het menselijk brein. We kunnen niet in termen van hersenweefsel uitdrukken wat zijn vier hoofdfuncties voortbrengt: Intelligentie, Herinnering, Instinct en Karakter.

We weten wel dat de zintuigen de hersenen kunnen bedriegen. De meeste van ons denken dat de hersenen Zien, Horen, Voelen, Ruiken en Proeven, maar dat is niet echt zo.

Geur komt niet in aanraking met de hersencellen die ons er informatie over geven. In het laatste stadium van zintuiglijke waarneming bereiken alle impulsen, of het nu ruiken of zien of horen of andere impulsen betreft, als elektrische stroompjes de hersenen en worden ze door de buitenkant van de hersenen geordend.

We zien niet werkelijk Elektrische impulsen, in beweging gebracht door de aanwezigheid van licht, vertellen ons dit. Onze zintuigen vertellen ons enkele feiten over onze omgeving in termen van drie ruimtelijke dimensies. We zien slechts enkele facetten van de waarheid. We missen het vermogen om er meer te interpreteren, omdat we niet toestaan dat onze ware natuur greep op hen krijgt.

We zijn slechts embryo`s fysiek, emotioneel, mentaal en vooral spiritueel. We zijn nog maar half ontwikkeld en moeten vele nieuwe organen. Nieuwe waarnemingsorganen moeten zich nog manifesteren of uit hun sluimerende staat komen�.

Een pijnappelklier, nu weggekwijnd Chakra`s in het gebied van hoofd en hart een lens die zich moet vormen in de aura aan de voorzijde van het voorhoofd.

 

 

 

 

 

 

 

De ware aard van het Derde Oog

 

De ware aard van het Derde Oog moeten we beschouwen ;

* dat materie leegheid is.

* dat de wereld om ons heen een illusie is.

* dat alles energie is

* dat tijd flexibel is en de interpretatie van het verstrijken ervan wordt bepaald door bewustzijntoestanden die , zoals in meditatie, veranderen.

* dat ons zintuigapparaat gebrekkig, of in het gunstigste geval onbetrouwbaar is.

Veel in ons voordeel;

* Alles is energie, ook wijzelf. We hoeven alleen maar onze trillingssnelheid te veranderen om een  te zijn met die (trillingsklank)van iets of iemand anders.

* De tijd werkt met ons mee�

* We zijn slechts geestelijke embryo`s . Ons potentieel is immens. Het menselijk brein op zich een computer die miljarden waard is en die perfect onderhouden is, maar bijna ongebruikt ligt.

* We hebben sluimerende vermogens in ons. Ze manifesteren zich overal in de geweldige verscheidenheid van paranormale verschijnselen die in de uiterlijke wereld als buiten zintuiglijke waarneming fenomenen allerwegen worden waargenomen. Het potentieel daartoe bevindt zich in elk mens. Alle mensen leggen buiten zintuiglijke waarneming  aan de dag wanneer ze slapen.

* Als we bewust zouden kunnen blijven tijdens de slaap van het fysieke lichaam, dan zouden onze paranormale vermogens door ons kunnen worden herkend en gebruikt. Als ziel beschikt de mens over al deze krachten.

* Door de grote illusie hebben we de herinnering aan onze ziel verloren(Maya)

* Het herstel van die herinnering, of zelfherinnering, is de opening van het Derde Oog.

* De ziel van de mens is onsterfelijk, en de toekomst ervan is de toekomst van iets waarvan de groei en pracht geen grenzen kennen.

* Het principe dat leven schenkt verblijft in ons en buiten ons, is onsterfelijk en eeuwig weldadig, wordt niet gehoord of gezien of gevoeld, maar wordt waargenomen door de mens die waarneming verlangt. Elk mens is zijn eigen absolute wetgever, de schenker van heerlijkheid of duisternis aan zichzelf; de bepaler van zijn leven, zijn beloning, zijn straf.

 

 

  

 

 

 

Etherische waarneming

 

Het Derde Oog �dit raadselachtige orgaan heeft een universele mythologische geschiedenis. Het is het oog van Horus uit de Egyptische mystiek .

Het Derde Oog is bovenal een fysiek orgaan, dat zich van nature in de hele mensheid heeft ontwikkeld en waarvan de potenti�le werkzaamheid het recht is van elke bezitter. Het is een orgaan van innerlijke waarneming

Etherische materie wordt nog niet wetenschappelijk erkend, terwijl het bestaan ervan, zoal niet begrepen, dan toch voortdurend wordt ervaren.

Voorbeelden van het etherische en van het Derde Oog zijn bijvoorbeeld; alcoholisten, ijlend in delirium tremen`s, dat het derde oog op abnormale wijze kan stimuleren, stuiten geregeld op involuerende entiteiten op de etherische niveau`s, en van kinderen die tot op zevenjarige leeftijd vaak blijk geven van enige activiteit van het Derde Oog, is bekend dat zij op dezelfde, na�eve manier verslag doen van elfjes en fee�n.

Het Derde Oog bestaat uit de pijnappelklier, de hypofyse en de halsklier, en wervelingen van etherische energie in de etherische lichaam. 

 

 

 

 

 

Het etherische lichaam

 

In het etherische lichaam zelf bevinden zich verscheidene krachtcentra of etherische organen die bekend staan als Chakra`s. Het bestaan van deze Chakra`s is al eeuwen bekend en ze worden overal in het oosten in vele boeken beschreven(Hindoe�stische heilige geschriften).Ze beginnen in het etherische gedeelte van zenuwcentra in de ruggengraat maar eindigen in cirkelvormige trechters, enigszins vergelijkbaar met de bloem van de convolvulus of winde.

 Elke Chakra is een centrum van intense activiteit. Twee van hen zijn specifiek met het stoffelijk lichaam verbonden. De overigen in verband met het fijnestoffelijke lichaam en brengen de krachten ervan tot uitdrukking in de vaste materie. De zeven hoofd chakra`s zijn: aan de basis van de zonnevlecht (solar plexus), de ruggengraat, de milt, het hart, de keel, het voorhoofd en op de bovenkant van het hoofd(kruin)

 

 

Het Derde Oog

 

* De beginner moet een persoonlijkheidsverandering ondergaan.

* Er moet een kanaal of Antakarana worden gevormd voor een effici�nter instroming van energie vanuit de Ziel, die zelf een energie eenheid is.

* Alle energie�n van de lagere voertuigen en van de Ziel moeten op het hoofdgebied worden gericht.

* De Aura moet opnieuw worden gevormd.

* De wegwijzers naar geestelijke ontplooiing moeten worden herkend en op de juiste wijze worden behandeld, wanneer het Derde Oog zich opent.

 

De mens is een samengesteld wezen. Zijn grove fysieke lichaam is slechts een van de talloze facetten van zijn zelfexpressie. Hij bezit andere innerlijke voertuigen die samen een soort spectrum vormen dat zijn ware natuur weerspiegelt. Het is als het ware alsof bij de vorming van de mens twee geweldige energiestromen bijeengebracht waren. De ene grote elektrode  levert de energie van stoffelijke manifestatie; de andere brengt die van de wereld van de geest. Deze negatieve en positieve kracht worden bij de wedergeboorte bijeengevoegd en in een flits ontstaat vorm. De persoonlijkheid van de mens is het gevolg.

De persoonlijkheid is slechts een reflectie van de Ziel. De persoonlijk lichaam(het mentale, astrale en fysieke/etherische lichaam) .

Alle ogen hebben een lens nodig om betekenis en scherpte te geven aan gewaarwording van licht. Het Derde Oog vormt hierop geen uitzondering en er ontwikkelt zich een lens in de Aura aan de voorzijde van het voorhoofd. Het vormen van de lens maakt deel uit van de noodzakelijke technieken die leiden tot nauwkeurige waarneming met het orgaan van innerlijk zien.

Er zijn bepaalde lichaamsorganen die mogelijk maken dat de energie�n doelbewust worden aangewend voor het vormen van de lens van het Derde Oog. Dit zijn het rechter en linkeroog, de neusgaten(en de adem) en het punt tussen de ogen op het niveau van het voorhoofd.

 

 

 

 

Oogoefeningen

 

U kunt verwachten: dat u de oogspieren oefent en spanning in het gebied verlicht. Deze oefeningen zijn een voorbereiding op het naar binnen en boven richten van de ogen in de verschillende fasen van de meditatie. Alleen de ogen bewegen; beweeg het hoofd niet.

Oefen een volle week lang `s avonds en `s morgens, uw oogspieren door intens naar de buitenkant van de kassen te kijken.

 

* Bereid uw oogspieren voor de oefening.

* Stop een ogenblik bij elke stand

* Voer oefening tienmaal uit met de richting van de wijzers van de klok mee.

* Tienmaal tegen de richting van de wijzers van de klok in

* Richt de ogen op de uiterste bovenzijde van de kassen

* Rol de ogen naar de uiterste rechterzijde en houd positie een seconde vast.

* Rol de ogen naar de uiterste onderzijde en houd positie een seconde vast.

* Rol de ogen naar de uiterste linkerzijde en houd positie een seconde vast.

 

 

 

 

Vingeroefeningen

 

De beide wijsvingers worden rechtop gehouden en uitgestoken. Ze moeten op een comfortabele armlengte afstand van de ogen worden gehouden. Ze moeten ongeveer vijftien centimeter van elkaar worden gehouden of de afstand kan worden bepaald door de duimen in een rechte hoek met de wijsvingers tegen elkaar te houden.

Concentreer u op een punt tussen de vingers en breng deze naar elkaar toe zodat ze een vinger vormen. Oefen dit en probeer vervolgens of u een derde vinger kunt visualiseren zonder hulp van de andere twee.``Energie volgt het denken``�.dit is een fundamenteel principe van occulte ontwikkeling en bij deze oefeningen wordt energie van hoge kwaliteit naar het gebied aan de voorzijde van het voorhoofd geleid.

 

 

Kaarsen

 

Later kunnen vingers vervangen worden door kaarsen. De kaarsvlam die als het derde beeld wordt waargenomen heeft esoterische implicaties.

Men zegt dat ``waar het blauw en het goud elkaar ontmoeten`` het Derde Oog te vinden is. De Derde vlam zien is een goede oefening voor het visualiseren van de vergelijkbare structuur van het Derde oog, dat vaak als lijkend op een vlam beschreven is.

 

 

 

 

De gekleurde kubus

 

Er is een kubus van bijvoorbeeld 10 centimeter nodig waarvan elk vlak een ander kleur heeft. De kleuren dienen de klassieke zeven kleuren van de regenboog te zijn. De zes die voor de vlakken worden gebruikt dienen te zijn; rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Deze kunnen willekeurig worden aangebracht. De zevende kleur, indigo, heeft een speciale betekenis en wordt later gebruikt.

De vlakken van de kubus dienen afzonderlijk te worden bestudeerd. Intense concentratie op elk vlak dient de voorbereiding te zijn op het visualiseren van de kleur op het tegenoverliggende vlak. Daarna moet de kubus zo worden geplaatst dat twee kanten tegelijk te zien zijn�.en vervolgens moeten de twee tegenoverliggende vlakken worden gevisualiseerd. De laatste oefening moet dan de visualisatie zijn van al de kleuren tegelijk, gezien als een Indigo kubus. Indigo is de kleur van de Zonnelogos en is de synthese van alle andere kleuren.

 

 

 

 

Naar de zon of maan staren

 

Staar kort naar een opkomende of ondergaande zon, maar nooit wanneer zij hoog aan de hemel staat. Sluit uw ogen en zie het beeld op het netvlies. Probeer het blauw naar u tot te trekken. Tracht uw eigen beeltenis te midden van het blauw te zien.

In plaats van de zon zou een lamp van 100 watt gebruikt kunnen worden, of de volle maan.

 

 

 

Nieuwe dimensies

 

Het vermogen om in nieuwe dimensies te denken, waar te nemen en te handelen bevordert de vorming van de lens van het Derde Oog. Het Derde Oog is een vierdimensionaal orgaan en gedijt daarom in een situatie waarin beheersing van tijd een gerealiseerd vermogen is geworden. Het vertragen van de tijd in elke vorm zal mogelijk maken dat activiteit van het Derde Oog gemakkelijker wordt.

De vierde dimensie is tijd.

Lengte x Breedte x Hoogte x Tijd

 

 

 

Het Derde Oog van anderen zoeken

 

Staar op een manier die u nu is getoond naar de ogen van iemand met wie u volledig in harmonie bent. Probeer tussen beide ogen een derde oog te zien. Als de adem wordt gebruikt in vereniging met het synchroniserende proces van concentratie , dan ontwikkelt men weldra grote macht over degene naar wie men staart.

Het vermogen u te concentreren op minuscule locaties in de ruimte dient u in staat te stellen stofdeeltjes te zien die in de lucht zweven.

Oefening in afzwakking (zonnevlecht Chakra)

*Breng uw motivatie naar het mentale plan.

*Houdt u niet bezig met dingen op emotioneel niveau. Vermijd dat u een emotionele prullenmand wordt voor elk passerende buur.

*Leef in de mentale wereld�.polariseer uzelf erop

 

 

Pijnappelklier

 

Experimenten hebben aangetoond dat hij een directe invloed heeft op de schildklier (een van de voornaamste hormoonproducenten van het lichaam) en men denkt ook dat hij de emotionele toestand van een mens beheerst . Een nog ontstellender theorie luidt dat hij fungeert als een soort ontvangsttoestel voor kosmische stralen. Men weet nu dat de kosmische straling aanzienlijke invloed heeft op ons dagelijks leven, en het is ook bekend dat vele dieren er ongewoon gevoelig voor zijn.

Het is mogelijk dat de pijnappelklier fungeert als een soort regulator die het organisme van het lichaam aanpast overeenkomstig de hoeveelheid straling die hij ontvangt. Wat de waarheid ook moge zijn, de wetenschap heeft nog een lange weg te gaan voordat ze de geheimen van de pijnappelklier zal hebben blootgelegd.                                                     

 

 

 

Breng mij terug naar het overzicht van  diverse teksten
Wie is er allemaal?